Regulamin

Regulamin Sklepu obowiązujący od 25.01.2017r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego ww.kolagen-colway.com (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest Oskar Łastowski prowadzący działalności gospodarczą pod firmą Active Life Oskar Łastowski z siedzibą w Gdańsku (80-107), przy ul. Malczewskiego 90/21, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9880268431, REGON: 367023502
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Warunkiem Rejestracji Konta w Sklepie jak również złożenia zamówienia bez Rejestracji jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: bok[at]kolagen-colway.com, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 501 816 331 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00-19.00. Adres do korespondencji: Active Life, ul. Malczewskiego 90/21, 80-107 Gdańsk

 

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Oskara Łastowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Active Life z siedzibą w Gdańsku (80-107), przy ul. Malczewskiego 90/21, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sklep.
 4. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 5. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 6. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedawcą) Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub dokonującego subskrypcji biuletynu;
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
 10. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 11. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej.
 12. Sprzedawca - oznacza firmę Active Life z siedzibą w Gdańsku (80-107), przy ul. Malczewskiego 90/21, będącą właścicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
 13. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie centrum-kolagenu.pl;
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 15. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 17. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 18. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 4.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 3,
  b) Aktywny adres e-mail.

 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
 8. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, adres e-mail, adres siedziby firmy, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej. Klient ustala Hasło.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć Login oraz Hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. W razie podejrzenia, iż dostęp do Hasła uzyskała osoba nieuprawniona Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 6. Klient po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 7. Wybierając odpowiednią funkcję lub podczas zakładania Konta Klienta, Klient może dokonać subskrypcji biuletynu na adres e-mail Klienta.
 8. Klient może dokonać rezygnacji z usługi biuletynu poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się na Konto.
 9. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie zalogować się na Konto Klienta oraz dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy. Złożenie zamówienie dokonywane jest przez kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
 7. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 9. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 10. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
 11. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 12. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
 13. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie do dnia, w którym upływa termin określony w §. 8 ust. 1.

 

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 1. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy – z terminem płatności 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 2. gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie,
 3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
 5. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 6. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 7. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Termin dostawy należy liczyć od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego zgodnie z § 5 ust 10.
 9. Sprzedawca dołącza do Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Jeżeli kolejna próba Dostawy okaże się niemożliwa z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, Klient zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i/lub rzeczywistymi kosztami ponownej Dostawy zamówionego Towaru, jeżeli kosztami tymi zostanie obarczony Sprzedawca.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, składając stosowne oświadczenie. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza (PDF | DOC) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  a) wiadomością e-mail, na adres bok[at]zdrowediety.pl,
  b) w formie pisemnej, na adres Active Life, ul. Malczewskiego 90/21, 80-107 Gdańsk.

 2. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy o dołączenie formularza zwrotu do pobrania PDF, aczkolwiek nie jest to warunek skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru kopii dowodu zakupu.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  i) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w tym paragrafie.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 4. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail bok[at]zdrowediety.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru wysyłając na adres właściciela serwisu zamieszczony w dziale KONTAKT.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar. Może także dostarczyć kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu, co nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ale może przyczynić się do przyspieszenia jej rozpatrzenia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody będące następstwem wyłącznie podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży, b) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do nieujawniania osobom trzecim swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

 

§ 12 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów gdy jest to konieczne do realizacji umowy, której Klient jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy lub firmie PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis PayU.
 3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji biuletynu. Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
 6. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

§ 14 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeśli:

  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 4. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2017 roku.

Bestsellery
ATELOMASKA NA NOC
ATELOMASKA NA NOC
227,00 zł
szt.
ZESTAW NAPINAJĄCY POD OCZY
ZESTAW NAPINAJĄCY POD OCZY
459,00 zł
szt.
KREM NIEBIESKI DIAMENT
KREM NIEBIESKI DIAMENT
287,00 zł
szt.
KOLAGEN COLVITA
KOLAGEN COLVITA
197,00 zł
szt.
ELIKSIR POD OCZY
ELIKSIR POD OCZY
169,00 zł
szt.
KOLAGEN PLATINUM
KOLAGEN PLATINUM
227,00 zł
szt.
WITAMINA C-OLWAY
WITAMINA C-OLWAY
99,00 zł
szt.
Waluty

Zadzwoń:             Darmowa wysyłka

501 816 331                 od 400 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl